ActiWays hantering av personuppgifter - ActiWay
master | PHP 7.4

ActiWays hantering av personuppgifter

En säker hantering av personuppgifter har alltid varit självklar för oss på ActiWay och det är viktigt att både du som kund och registrerad känner dig trygg med att ActiWay hanterar personuppgifter på ett säkert sätt.

ActiWay tillhandahåller ett webbaserat system ”Actiway-systemet” som används av arbetsgivare för att administrera friskvårdbidraget för sina anställda. ActiWay ansvarar som personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som ActiWay behandlar för kundens räkning. De tjänster som ActiWay tillhandahåller är personliga och för att säkerställa att tjänsterna nyttjas av rätt person krävs det att ActiWay behandlar personnummer och andra personuppgifter för att uppfylla skatteverkets regler och direktiv.

Personuppgiftsansvarig

ActiWay hanterar i huvudsak personuppgifter på uppdrag av sina kunder, vilka i och med det också blir personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som ActiWay behandlar på uppdrag av dem. Vidare kan ActiWay hantera en begränsad mängd personuppgifter direkt på uppdrag av den registrerade och svarar då som personuppgiftsansvarig mot denne avseende dessa uppgifter.

Personuppgiftsbiträde

ActiWay agerar personuppgiftsbiträde åt sina kunder och de personuppgifter som behandlas på uppdrag av kunden behandlas alltid enligt deras instruktioner. ActiWay tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med sina kunder för att reglera och garantera en säker hantering av personuppgifter.

Underbiträden

För att ActiWay ska kunna leverera sin tjänst krävs det att underbiträden anlitas. ActiWay tecknar avtal med samtliga av sina underbiträden för att säkerställa en trygg och säker behandling av personuppgifter. De underbiträden som ActiWay anlitar tar aldrig del av fler personuppgifter än som behövs för ändamålet, vilket innebär att många underbiträden enbart tar del av ett begränsat antal kategorier av personuppgifter.

ActiWays behandling av personuppgifter

Det finns alltid en laglig grund för de personuppgifter som ActiWay behandlar och i de flesta fall behandlas personuppgifter för att uppfylla de avtal som tecknas. Vidare kan ActiWay också behandla personuppgifter efter samtycke, på grund av lagkrav, på grund av rättsliga anspråk eller om det finns ett berättigat intresse.

Uppgiftsminimering

ActiWay strävar alltid efter att hantera så få personuppgifter som möjligt och behandlar därför aldrig fler personuppgifter än som behövs för ändamålet och syftet med behandlingen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

ActiWay behandlar personuppgifter så länge som krävs för att leverera sin tjänst enligt avtal, så länge det finns laglig grund och ett syfte med behandlingen samt så länge som krävs enligt tillämpliga lagar och regler. Vidare sker en löpande gallring av personuppgifter för att säkerställa att inga personuppgifter som inte längre fyller ett syfte behandlas.

Rätten att bli bortglömd och rättelse av personuppgifter

Du som registrerad har rätt att få de personuppgifter ActiWay behandlar, på uppdrag av dig eller baserat på ett berättigat intresse, rättade eller raderade om inte lagligt hinder för sådan rättelse eller radering föreligger. För rättelse och eller radering av personuppgifter som ActiWay behandlar på uppdrag av annan personuppgiftsansvarig hänvisas du till denne vid önskan om rättelse eller radering av personuppgifter. Vidare måste ActiWay bistå personuppgiftsansvarig med rättelse eller radering av personuppgifter som ActiWay lagrar på uppdrag av denne om inte lagligt hinder föreligger.

Registerutdrag och dataportabilitet

Du som registrerad har rätt att begära ut vilka personuppgifter vi behandlar på uppdrag av dig, eller baserat på ett berättigat intresse samt få dessa presenterade i ett strukturerat maskinläsbart format. Om du som registrerad önskar information om de personuppgifter ActiWay behandlar på uppdrag av annan personuppgiftsansvarig hänvisas du till denne vid önskan om registerutdrag. Vidare måste ActiWay bistå personuppgiftsansvarig med ett sådant registerutdrag för de uppgifter som ActiWay behandlar på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

Säkerhet i system

ActiWay strävar alltid efter att våra system skall vara så säkra som möjligt för att du som användare skall känna dig trygg när du använder ActiWay-systemet. Du kan läsa mer om säkerheten i vårt system här.

Kakor

ActiWays webbplats använder kakor för en bättre användarupplevelse. Här kan du läsa mer om hur ActiWay använder kakor och varför.

Var behandlar ActiWay personuppgifter?

All behandling som sker i ActiWay-systemet behandlas och lagras i Sverige. Vidare förekommer det att underbiträden som ActiWay anlitar behandlar data i andra EU/EES länder.

Rätten att motsäga sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring

Som registrerad har du rätt att motsäga dig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Detta gör du genom att avregistrera dig direkt i mailet från ActiWay.

Rätten att återkalla samtycke

Om ActiWay behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke har du som registrerad rätt att när som helst återkalla sådant samtycke för fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur ActiWay hanterar och behandlar personuppgifter eller vill du tillämpa dina rättigheter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta ActiWays dataskyddsombud Henna Toivonen på henna.toivonen@epassi.com.